Advies voor bouwproblemen

Bouwproblemen kunnen alle mogelijke vormen aannemen : 

 • Specifieke stabiliteitsproblemen.
 • Bouwproblemen als gevolg van een bouwproject van een buur of grote bouwprojecten die impact hebben op een gehele buurt.
 • Problemen bij een bouwproject dat lopende is, maar niet naar wens verloopt.
 • Procedure voor het tot stand komen van een project met specifieke problemen in zijn meest algemene vorm.

In elk van deze gevallen, komen wij ter plaatse, ontleden het probleem en zoeken in overleg met de opdrachtgever naar een oplossing. In de meeste gevallen proberen wij te vermijden dat de opdrachtgever beroep moet doen op een raadsman door technische oplossingen te bekijken en dan in samenspraak met de uitvoerder die het bouwprobleem veroorzaakt de situatie op te lossen.

Hiervoor is geen stappenplan voorzien : meestal wordt rechtstreeks contact gelegd door de opdrachtgever met PMEB en als overeengekomen wordt op welke manier onze prestaties worden vergoed, wordt onmiddellijk overgegaan tot actie voor het oplossen van de problemen of voor het opstellen van een grondig onderbouwd advies.

Begeleiden van bouwprojecten

  • Bouwprocedure :
   • Een klant wil (ver)bouwen, maar weet niet hoe/wat hij wil (ver)bouwen, dan kunnen wij het proces begeleiden en staan wij de klant met raad bij voor de te volgen weg.

    • Wij staan de klant bij, met het zoeken naar oplossingen van tussentijdse technische problemen, uitvoeringsmethodes, … tijdens het tot stand komen van een ontwerp.

  • Haalbaarheidsstudie :
   • Gekoppeld aan de bouwprocedure kunnen wij op basis van het ontwerp een budget bepalen die de klant de mogelijkheid biedt zijn financieel plan op te maken voor het project en bepalen of het project al dan niet haalbaar is en een inschatting van de uitvoeringtermijn.

   • Ook kan een klant vragen een haalbaarheidsstudie op te maken, vertrekkende van scratch, waarbij de klant zijn wensen en programma kenbaar maakt en waarbij wij, indien nodig in samenwerking met een architectenbureau en/of studiebureau stabiliteit, een studie van oplossingen samenstellen, waarbij voor elke oplossing een budget en een uitvoeringsplanning wordt opgemaakt.

Vormen van
bouwproblemen / bouwadvies :

  • Bouwproblemen bij de klant zelf : 
    • Wanneer een bouwproces aan de gang is en dit verloopt niet naar wens, kunnen wij ingeroepen worden om het proces te beoordelen en de klant bij te staan, om zijn rechten te verdedigen maar ook om te zoeken naar het oplossing om het probleem op te lossen.
    
    • Wij optimaliseren het bouwproces, in samenspraak met de betrokken aannemer, waardoor de snelheid en kwaliteit van uitvoering een nieuw leven kent en terug vlot verloopt.
    
   • Wij waken over de correspondentie langs de kant van de klant, om te proberen in een serene sfeer ook uit het administratieve kluwen te geraken.

  • Bouwproblemen waardoor de klant schade lijdt :
   • Wanneer onze klant schade ondervindt als gevolg van een bouwproces van derden, staan wij onze klant technisch en administratief bij om een oplossing te zoeken, waarbij de schadeveroorzaker wordt aangemaand om de schade, hetzij zelf, hetzij via zijn verzekeringen op te lossen.  Hierbij helpen wij de klant bij toezicht op de herstelling en administratieve opvolging van het probleem.

Nazorg

Wij kunnen de nazorg van uw project opvolgen en zorgen voor onderhoudsprogramma’s afgestemd op Uw bouwproject.

Indien problemen ontstaan voor het oplossen van de opwerkingspunten in de garantieperiode tussen voorlopige en definitieve aanvaarding, kunnen wij U bestaan voor laten oplossen van opwerkingspunten door de desbetreffende aannemer(s) die de werken hebben uitgevoerd. Onderhoudsprogramma’s afgestemd op Uw bouwproject: Wij kunnen onderhoudscontracten voorbereiden en opmaken, die U toelaten het onderhoud van uw gebouw fel te vereenvoudigen. Dit houdt onder ander in, dat wij door gebruik te maken van Outlook het volledige onderhoudsschema kunnen vastleggen met de onderhoudsfirma’s en dit voor een periode die afgestemd worden op de wensen van de klant.

Onze klanten