1. Kennismakend gesprek

Bouwen is een complexe aangelegenheid : in geval van samenwerking verbinden U en PMEB zich om voor langere tijd samen te werken.  Bijgevolg is onderling vertrouwen essentieel.

U neemt als particulier of professioneel contact op met PMEB.  Wij stellen U altijd een vrijblijvend kennismakend gesprek voor bij U tijdens of buiten de kantooruren.  Bedoeling van het gesprek is beide partijen op elkaar af te stemmen.

U maakt Uw wensen en verwachtingen duidelijk over op verschillende gebieden (esthetisch, financieel, timing en locatie)  en PMEB anticipeert hierbij door het doorlopen van het bouwproces en U vertrouwd te maken met specifieke punten die tijdens het bouwproces zal beleven.

2. Tweede gesprek : bepalen project

U maakt Uw keuze van type project bekend : 

-    Nieuwbouwproject: een architect staat U bij voor het ontwerp van het project.  Indien gewenst, staat PMEB U ook in die fase bij met hoofdzakelijk technische raad.
-    Renovatieproject: PMEB kan U hierbij begeleiden voor het opstellen van de nodige documenten (beschrijving der werken en meetstaat) omdat niet altijd een architect nodig is.  Anders zal een architect worden aanbevolen.

Tevens maakt PMEB een richtplanning (uitvoeringsplanning en beslissingplanning) bekend voor het type van project.  Eens het project gekend is, kan PMEB een inschatting maken van zijn opdracht.
 

3. Opmaken budget project management

Op basis van het tweede gesprek en na het doornemen van de reeds beschikbare documenten maakt PMEB een budgetraming op voor zijn opdracht als Project Manager en maakt U deze offerte over.  Dit budget is afhankelijk van de grootte en looptijd van het project en van Uw verwachtingen.

De offerte zal opgesplitst worden in een aantal fasen (ontwerpfase, aanbestedingsfase, uitvoeringsfase en nazorgfase) ten einde U in detail overzicht te geven van het geschatte aantal prestatieuren en budget per fase.  Dit biedt U uiteindelijk de mogelijkheid te opteren voor alle fasen of voor een selectie van de opvolgingsfasen.

4. Derde gesprek - contractfase

In aanloop naar het derde gesprek, wordt via verschillende communicatiewegen de offerte met U doorgenomen en aangepast aan Uw wensen, zodat op het moment van het derde gesprek een consensus is bereikt over de inhoud en de duur van de opdracht.

Tijdens het derde gesprek wordt de definitieve offerte volledig in detail besproken, indien nodig de laatste details aangepast en kan overgegaan worden tot opmaken van een definitieve overeenkomst, die door U en PMEB zal worden ondertekend.

5. Administratieve voorbereiding

Na ondertekenen van de overeenkomst tussen U en PMEB, start PMEB met de administratieve voorbereiding van het project (nieuwbouw/renovatie/verbouwing) van Uw project :

1.  Beschikbaarheid van documenten :
-    Plannen en lastenboek zijn niet beschikbaar : in samenspraak met U maakt PMEB een beschrijving der werken en een gedetailleerde meetstaat op om de werken te definiëren.
-    Er zijn plannen en lastenboek beschikbaar.

2.  PMEB maakt een budget op voor het uitvoeren van de werken.

3.  PMEB maakt een eerste overzichtplanning en beslissingsplanning op voor de uitvoering van de werken.

Aan de hand van beide documenten overleggen en zoeken PMEB en U samen naar besparingen, wijzigingen of upgrades om het definitieve budget te kunnen opmaken en wordt ook de overzichtsplanning en beslissingsplanning toegelicht.  Uiteraard kunnen dan nog altijd de nodige aanpassingen qua keuze van afwerking, materialen, … door U worden aangebracht.
 

6. Projectvoorbereiding

Na opmaak en goedkeuring van het uitvoeringsbudget maakt PMEB op basis van de beschikbare documenten en budget prijsaanvragen op in functie van de uitvoeringsdisciplines (voldoende aannemers worden gevraagd om minimaal 3 verschillende offertes per discipline te ontvangen).

Na ontvangst van de offerten maakt PMEB per discipline een prijsvergelijkingstabel op, op basis waarvan U, in samenspraak met PMEB en na voorlichting van alle pro's en contra's, de keuze van de aannemer(s) vastlegt.

Op basis van de uiteindelijke beslissing wordt een overeenkomst opgemaakt tussen U en de aannemer die werken voor U zal uitvoeren.

Om tijdig te kunnen beschikken over de nodige overeenkomsten met de verschillende aannemers had PMEB een beslissingsplanning opgemaakt in stap 5.

In een tabel krijgt U van PMEB een overzicht van alle aankopen, zodat U kan nagaan of binnen het budget (wat de bedoeling is) wordt aangekocht.
 

7. Projectopvolging

Vanaf dag één volgt PMEB het project op, op verschillende gebieden : uitvoeringstechnisch, planningsmatig en financieel.

1.  Uitvoeringstechnisch :
-    Dagelijks opvolgen van de werken volgens techniciteit en regels van de kunst en bijsturen daar waar nodig.
-    Wekelijkse werfvergadering met alle betrokken partijen (bouwdirectie).
-    Coördinatievergaderingen tussen betrokken partijen (aannemers).

2.  Opvolging van de planning :
-    PMEB maakt een uitvoeringsplanning op (overzicht en/of detail), waardoor de werken kunnen opgevolgd worden door U en PMEB, en bijsturen mogelijk wordt bij ontstaan van een achterstand op de planning.
-    Belangrijke voorwaarde : alle noodzakelijke beslissingen zijn genomen.

3.  Financiële opvolging : drieluik :
-    PMEB controleert de facturatie van de aannemers aan de hand van receptiebonnen.
-    Bij wijziging der werken, controleert PMEB of een verrekening kan worden toegestaan.
-    Maandelijks wordt een financieel overzicht gemaakt door PMEB om U op de hoogte te houden van de financiële situatie van Uw project.
 

8. Oplevering der werken

De oplevering van de werken gebeurt in 2 fasen : een voorlopige oplevering en een definitieve oplevering, één jaar na de voorlopige oplevering.

Wanneer de werken hun einde naderen, maakt PMEB opmerkingslijsten op voor controle van de kwaliteit der werken.  Op die manier zal de rondgang voor de voorlopige oplevering fel vereenvoudigd worden.

1.  Voorlopige oplevering :
-    Rondgang door U samen met PMEB, de aannemers en eventueel architect (als deze is aangesteld), voor gedetailleerde controle van de werken, waarbij een opmerkingslijst wordt opgemaakt van de "slecht uitgevoerde werken".
-    Indien na rondgang blijkt dat de opmerkingen binnen grenzen vallen, wordt het project opgeleverd.
-    PMEB zorgt ervoor dat het as-built dossier van de verschillende aannemers alsook het postinterventiedossier door de veiligheidscoördinator aan U wordt overgemaakt.
-    U mag het project in gebruik nemen.

2. Definitieve oplevering :
-    Gedurende één jaar gebruikt U Uw project en gaat na of alle functies werken.
-    Na één jaar wordt een nieuwe rondgang georganiseerd voor controle : indien geen opmerkingen wordt de definitieve oplevering aan de aannemer(s) toegekend.
-    De 10-jaarlijkse aansprakelijkheid van aannemer en architect gaat nu in.

9. Nazorg

PMEB laat de restpunten van de opmerkingslijst wegwerken door de aannemers binnen een vooraf bepaalde termijn (bijvoorbeeld 2 weken).

PMEB doet ook nog controle van afrekeningen van de aannemers en keurt deze al dan niet goed, zodat de aannemers hun eindfactuur aan U kunnen overmaken.
 

Gratis kennismakingsgesprek
UW NAAM
UW E-MAILADRES
UW TELEFOONNUMMER